Forretningsbetingelser

Uppdaterade 2016-07-11

Följande villkor gäller för alla som reser med Akademisk Rejsebureau. I och med inbetalning av depositionsavgiften bekräftar resenären att han/hon läst och accepterat följande villkor. 

•    Vi hänvisar generellt till den danska lagen om paketresor, Lov om Pakkerejser

•    Akademisk Rejsebureau är medlem av den danska Rejsegarantifonden och har registreringsnummer 1779. 


Arrangemang   
Alla resor arrangeras av Akademisk Rejsebureau ApS i samarbete med underleverantörer, d.v.s. hotell, flygbolag, lokala turarrangörer o.s.v. 

Akademisk Rejsebureau är, vad gäller resan, skyldigt att leverera de tjänster som framgår av resebeskrivningen och den bokningsbekräftelse som skickas ut i samband med anmälan.

Dagsprogram och resans innehåll    
På Akademisk Rejsebureaus webbplats finns ett vägledande dagsprogram för varje resa. Varje dagsprogram, oavsett om det finns på Akademisk Rejsebureaus webbplats eller lämnas ut eller skickas skriftligen eller ingår i annonsmaterial eller annat, är endast vägledande, och ett exempel på hur en resa kan se ut från dag till dag. Akademisk Rejsebureau förbehåller sig rätten att göra ändringar i dagsprogrammets sammansättning, dock utan att ta bort sådant som ska ingå i resan. Vilka punkter som ingår i resan framgår av listan ”Vad ingår?” som finns på Akademisk Rejsebureaus webbplats samt av den bokningsbekräftelse och resebeskrivning som skickas ut i samband med anmälan. 

Det slutliga dagsprogrammet lämnas ut på flygplatsen på avresedagen. Därefter kan ändringar i dagsprogrammet förekomma på grund av lokala förhållanden.  

Anmälan    
Anmälan sker antingen direkt till Akademisk Rejsebureau eller till vår förmedlare, och är bindande i och med att depositionsavgiften betalas. Med inbetalningen av depositionsavgiften bekräftar kunden samtidigt att han/hon har accepterat villkoren i föreliggande samt de i resebeskrivningen och bokningsbekräftelsen nämnda bestämmelserna. Om depositionsavgiften inte betalas in inom angiven tid bortfaller avtalet. Om depositionsavgiften samlas in av en förening, ett nätverk eller en enda person å flera personers vägnar är Akademisk Rejsebureau endast bundet av avtalet från det ögonblick som depositionsavgiften betalats in till oss.

Korrekt angivande av namn vid anmälan
Det är kundens skyldighet att vid beställning ange resenärernas namn precis som de står i passet. Om ett namn inte är korrekt skrivet kan utfärdade biljetter och visa vara ogiltiga. Om kunden inte har angett korrekt information om namn får kunden stå för de utgifter som Akademisk Rejsebureau påläggs på grund av ändring av biljetter m.m. samt administrationskostnader i samband med detta. 
 
Om det vid avresan förkommer oöverensstämmelser mellan namnen i pass, biljetter och visum till följd av felaktig eller icke existerande information om namn från kundens sida, kan denne nekas att följa med på resan utan att detta medför ansvar för flygbolaget eller för Akademisk Rejsebureau. Avvisningen betraktas som en avbokning från kundens sida, med därav åtföljande avbokningsavgifter som följd.

Personuppgifter    
Akademisk Rejsebureau behandlar alla personuppgifter förtroligt. På avresedagen får alla resedeltagare en deltagarlista där namn och stad framgår. Inte vid någon tidpunkt, vare sig före, under eller efter en resa, lämnar Akademisk Rejsebureau ut kontaktinformation om enskilda resenärer till andra resenärer utan att de senare har accepterat det. 
Akademisk Rejsebureau förbehåller sig rätten att dela personuppgifter med underleverantörer och samarbetspartners.

Deposition    
En depositionsavgift per resenär ska betalas in vid anmälan. Betalningen ska ske i samband med att resan beställs eller senast tre dagar därefter. Betalning av depositionsavgift ska ske med hjälp av Akademisk Rejsebureaus betalningsfunktion online, med Visa-kort eller Mastercard. För betalning med vissa korttyper tillkommer en avgift. Det gäller för följande kort: 
Mastercard 1,80 %
Mastercard debit/Maestro 1,29 %
Visa-kort 1,80 %
Visa debit 1,00 %
Ovannämnda avgifter är vägledande och vi reserverar oss för ändringar hos leverantörerna NETS och TELLER.

Genom betalning av depositionsavgiften bekräftar kunden sin bokning och därmed också sin plats i gruppen. Observera att depositionsavgiften inte kan betalas tillbaka. Akademisk Rejsebureau rekommenderar därför alla resedeltagare att teckna ett avbeställningsskydd. För att det ska gälla för resan, ska det alltid beställas och betalas i samband med att depositionsavgiften betalas. Akademisk Rejsebureau erbjuder möjlighet till tillköp av avbeställningsskydd via vår samarbetspartner Europæiske Rejseforsikring. 

Restbetalning    
Restbeloppet betalas två kalendermånader före resans början. Vid bokning mindre än två kalendermånader före avresan ska hela beloppet betalas in när bokningen bekräftas. När det gäller speciella resmål där Akademisk Rejsebureau måste betala underleverantörer i förväg, kan betalningen krävas in tidigare. Om restbeloppet inte betalas in i tid, har resenären ingen garanti mot extraordinära prisökningar fram till avresan.

Datum för restbetalning framgår av den bokningsbekräftelse som resenären får. 
 
Betalning    
Man kan betala med Visa-kort eller Mastercard via Akademisk Rejsebureaus webbplats. Alla kortbetalningar online hanteras i ett externt betalningsformulär som levereras av Quickpay. För betalningar med vissa korttyper tillkommer en avgift. Det gäller följande kort: 
Mastercard 1,29 %
MasterCard debit/Maestro 1,04 %
Visa-kort 1,25 %
Visa debit 1,00 %
När det gäller ovannämnda avgifter reserverar vi oss för ändringar hos NETS och TELLER.

Avbokning    
Alla avbokningar ska skickas skriftligen till Akademisk Rejsebureau på info@akademiskrejsebureau.dk

Om inte annat angivits i bokningsbekräftelsen gäller följande: 
     
Full betalning för arrangemanget har ännu inte erlagts
Vid avbokning innan restbeloppet betalats in, mister man depositionsavgiften.

Full betalning för arrangemanget har erlagts:
Vid avbokning efter datumet för restbetalning, mister man hela beloppet.  

Om restbeloppet inte betalats in i tid, kan Akademisk Rejsebureau kräva full betalning för resan, om arrangemanget avbokas efter att sista betalningsdatum passerats.  

Kunden kan avboka en paketresa om det inom en tidsperiod på 14 dagar före paketresans början förekommer krigshandlingar, naturkatastrofer, livsfarliga smittsamma sjukdomar eller händelser som går att likställas med detta på resmålet. Kunden kan i så fall kräva att få alla pengarna tillbaka från resebyrån.  
Enligt §9, fjärde stycket i den danska paketreselagen, Loven om pakkerejser, gäller ovanstående inte om de nämnda omständigheterna var allmänt kända när avtalet ingicks. 

Om ett paketarrangemang, en rundresa, en bil- eller hotellreservation eller en flygbiljett är förenad med andra avbokningsvillkor än de ovannämnda, kommer dessa att vara gällande och framgå av bokningsbekräftelsen, av program och material som tillhandahålls, eller upplysas vid bokningen. 

Ingen tillbakabetalning, vare sig hel eller delvis, kan ske för outnyttjade tjänster. 

Utöver ovannämnda villkor finns inga omständigheter – häribland sjukdom, dödsfall, skada m.m. – som gör att kunden har rätt att avboka en resa och kräva återbetalning från resebyrån. Resenären bör därför teckna ett avbeställningsskydd.  

Avbeställningsskydd    
Resenären bör teckna ett avbeställningsskydd som täcker utgifter i samband med avbokning p.g.a. akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som inträffar före avresan och som drabbar resedeltagaren själv eller dennes make, barn, föräldrar eller syskon. 

Ett avbeställningsskydd ska alltid beställas och betalas under samma period som depositionsavgiften betalas in för att gälla för resan i fråga. Akademisk Rejsebureau erbjuder möjligheten att teckna ett avbeställningsskydd via vår samarbetspartner Europæiske Rejseforsikring.

Det är kundens eget ansvar att informera sig om försäkringsbolagets bestämmelser vid köp av försäkring, då det endast är försäkringsbolagets villkor som gäller när en försäkring köps. Resebyrån kan informera om praxis och förmedla kontakt med ett försäkringsbolag för att kunden ska kunna teckna ett avbeställningsskydd eller en resesjukförsäkring. Resebyrån agerar då endast som förmedlare och har inget ansvar vad gäller ärenden kunden och försäkringsbolaget emellan. 

Reseförsäkring   
Samtliga resenärer bör vara korrekt försäkrade under resan. Akademisk Rejsebureau rekommenderar starkt att man tecknar en reseförsäkring med högsta möjliga täckning av kostnaderna i samband med sjukdom, eventuell hemtransport i förbindelse med sjukdom eller olycka, bagage och ansvar m.m. Akademisk Rejsebureau påtar sig inga utgifter i samband med sjukdom eller olycka som av någon anledning inte täcks av kundens försäkringsbolag, och Akademisk Rejsebureau påtar sig inte att stå för utgifter vid sjukdom, olycka eller liknande om kunden inte är försäkrad.

Det är kundens eget ansvar att informera sig om försäkringsbolagets bestämmelser vid köp av försäkring, då det endast är försäkringsbolagets villkor som gäller när en försäkring köps. Resebyrån kan informera om praxis och förmedla kontakt med ett försäkringsbolag för att kunden ska kunna teckna ett avbeställningsskydd eller en resesjukförsäkring. Resebyrån agerar då endast som förmedlare och har inget ansvar vad gäller ärenden kunden och försäkringsbolaget emellan.

Pass och visum    
Det är kundens ansvar att se till att ha med giltigt pass och de visa som krävs för att genomföra resan. Akademisk Rejsebureau kommer, i samband med alla resor som kräver visum av svenska medborgare, att informera om detta. Dock är det resenärens eget ansvar att informera sig om gällande visum- och inreseregler. Observera att även om en resa inte kräver visum, kan särskilda krav gälla för passets giltighet. 
 
Om inte annat framgår, ingår inte visum i resans pris. 

Akademisk Rejsebureau ger inte kompensation eller ersättning för eventuella kostnader eller merutgifter som kunden eventuellt har i samband med visumprocessen.  
 
För alla resor som kräver visum kommer Akademisk Rejsebureau att hänvisa till en samarbetspartner som kan assistera med visumprocessen. Resenären har möjlighet att utnyttja erbjudandet från vår samarbetspartner eller själv se till att på annat sätt ordna visum. Observera att det är den resandes eget ansvar att ha ett giltigt visum vid inresa till länder där visum krävs. 
 
Akademisk Rejsebureau påtar sig inget ersättnings- eller kompensationsansvar för kunder som avvisas vid gränsen av inreselandets myndigheter. 

Resedokument    
Resedokument – dagsprogram, deltagarlista och flyginformation med bokningsnummer – delas ut på flygplatsen på avresedagen. Om avtal ingåtts med resebyrån som innebär att resenären inte träffar den övriga gruppen och/eller resebyråns representant på flygplatsen på avresedagen, lämnas resedokumenten ut av reseledaren vid första bästa tillfälle. Om resebyrån har arrangerat en alternativ flygförbindelse, till exempel anslutningsflyg, skickas flyginformationen via e-post före resan.

Om en mötestid eller en mötesplats inte angivits för avresan, skickar resebyrån ut alla nödvändiga detaljer i god tid före avresan.  

Flygresan    
Akademisk Rejsebureau samarbetar med en rad underleverantörer när det gäller flygresor till och från våra destinationer, bland annat SAS, Norwegian, Austrian, Air Baltic, Aeroflot, Turkish Arlines, Lufthansa m.fl.

Platser
När det gäller flygresan kan Akademisk Rejsebureau inte garantera att önskemål om specifika platser i flygplanet kan uppfyllas. Vi ber flygbolagen att placera våra grupper med utgångspunkt från bokningsnummer, men flygbolagen förbehåller sig alltid rätten att omfördela platserna i flyget efter behov, och därför har Akademisk Rejsebureau ingen möjlighet att garantera konkreta platser på flygresan. Det är först i samband med incheckningen som de slutliga platserna kan bekräftas. Vi rekommenderar därför alltid att man återigen framför sina speciella önskemål om var man vill sitta eller vem man vill sitta bredvid i flyget i samband med att man checkar in på flygplatsen på avresedagen.   

Anslutningsflyg
Om man vill boka anslutningsflyg från andra flygplatser än den i reseprogrammet angivna avreseflygplatsen, kan detta arrangeras om det finns tidsmässigt passande avgångar och om det flygbolag som används för huvudresan också flyger på anslutningsdestinationen eller har ett samarbetsavtal med en annan operatör som flyger på destinationen. Priset för anslutningsflyg beräknas individuellt på basis av den merkostnad anslutningsflyget medför.  
Om Du har särskilda önskemål vad gäller biljetten, utöver den beskrivna resrutten, ska detta anges vid anmälan. 
Anslutningsflyg eller andra önskemål vad gäller flygbiljetten är endast giltiga om det finns en skriftlig bekräftelse från en medarbetare på Akademisk Rejsebureau. Akademisk Rejsebureau förbehåller sig rätten att vägra arrangera anslutningsflyg. 

Försening
Vid försenad hemkomst ersätter Akademisk Rejsebureau inte oanvändbara biljetter för vidare resor efter arrangemangets avslutning och betalar inte heller ut någon ersättning om arrangemang av något slag måste ställas in eller ändras till följd av ändrade restider. Eventuella krav på ersättning till följd av försenad hemkomst ska ställas direkt till flygbolaget. Akademisk Rejsebureau kan i samband med detta kontaktas för hjälp med kontaktinformation och dokumentation. På vår hemsida kan man hitta övergripande bestämmelser och belopp som flygbolagen ska efterleva i samband med flygförseningar.

Akademisk Rejsebureau förbehåller sig rätten att ändra resrutt och avresetidpunkt, samt även flygbolag.
Kunden ska vidare vara uppmärksam på att flygbolagen kan ändra sina flygtider. Om kunden har vidtagit dispositioner som kommer i konflikt med andra flygtider, har Akademisk Rejsebureau inget ansvar. Ändringar vad gäller flygbolag, flygtider eller resrutt utgör inte heller ensamt ett skäl för reklamation. 

En månad före avresan skickas ett informationsbrev med närmare information om flygresan ut.

Bagage    
Akademisk Rejsebureau friskriver sig från ekonomiskt ansvar för bagage som är försenat eller försvinner helt och hållet när det är i flygbolagets händer. I synnerhet på rundresor kan bagageförseningar vara ett stort problem. Flygbolagen har en mycket begränsad kompensationsskyldighet. Kunderna uppmanas därför att teckna en bagageförsäkring som gäller för bagage som kommer bort eller försenas. 

Anmälan om skadat eller försvunnet bagage ska göras på flygplatsen vid ankomst. En officiell anmälan ska då fyllas i. Denna ska senare användas om ersättningskrav ska riktas mot försäkringsbolaget.  

Överlåtelse    
Det är möjligt att överlåta sin resa (t.ex. i stället för att avboka) till vem som helst som uppfyller de nödvändiga kraven för att kunna delta i resan i fråga. På grund av de ofta använda restriktiva flygbiljetterna är detta dock inte tillrådligt, eftersom hela flygbiljettens pris då går förlorat. Om en överlåtelse är möjlig, ska önskemål om sådan framställas skriftligen senast 21 dagar före avresan. När resan går till en destination där visum krävs, är fristen för möjlig överlåtelse densamma som fristen för restbetalning av researrangemanget.  

Den ursprungliga kunden kommer i förbindelse med överlåtelsen att ansvara för alla icke återbetalningsbara utgifter i samband med resan, som exempelvis kostnader för flygbiljetter och hotell. Vid överlåtelse tas dessutom en administrationsavgift på kr 500 ut per person. Denna avgift betalas av den ursprungliga kunden.

Vid överlåtelse ansvarar den nya resenären för betalning av restbelopp och kostnader som följer av överlåtelsen. Akademisk Rejsebureau förbehåller sig rätten att inte genomföra en överlåtelse om detta är tekniskt omöjligt med hänsyn tagen till regler och bestämmelser i samband med utfärdande av visum till främmande länder.  

Inställd resa    
Resebyrån kan ställa in resan på grund av yttre omständigheter som byrån och dess samarbetspartners inte har något inflytande över eller inte har haft möjlighet att förutse (force majeure-¬liknande förhållanden). 
Resebyrån kan också ställa in resan p.g.a. otillräcklig anslutning. I sådana fall återbetalas resans fulla pris, och kunden kan därutöver inte göra något anspråk på ersättning. Akademisk Rejsebureau ställer vidare normalt in en resa om situationen på destinationen t.ex. innebär att flygtrafiken från Danmark ställs in. Resebyrån följer alltid situationen noga på destinationen och läser bland annat det danska utrikesministeriets resevägledningar, men har i princip ingen skyldighet att ställa in en resa till en destination enbart för att utrikesministeriets resevägledning ändras. 

Reseledare    
Vid en reseledares laga förhinder – allvarlig sjukdom eller dödsfall (för Naser Khaders (DK) del gäller detta även i tillfälle av att val utlyses till Folketinget eller vid omröstning om kabinettsfråga) – förbehåller sig Akademisk Rejsebureau rätten att ersätta en specialiserad reseledare med en annan person med motsvarande kvalifikationer och att genomföra det annonserade programmet. Detta gäller även i de fall det handlar om en känd person. Det är inte möjligt att avboka en resa med hänvisning till reseledarens förhinder. 

Tillköp och kvällsarrangemang    
I samband med vissa resor erbjuder Akademisk Rejsebureau möjlighet att köpa till exempel kvällsarrangemang, måltider, hotell-/hyttuppgraderingar och/eller programpunkter.  
 
De tillköpsarrangemang som erbjuds äger alltid rum på tidpunkter utanför det vanliga programmet. Tillköp sammanfaller eller ersätter därför aldrig programpunkter som ingår i resans grundpris. 
 
Erbjudande om tillköp skickas ut före avresan, och anmälan ska göras inom angiven tid. Observera att anmälan är bindande från det ögonblick Akademisk Rejsebureau mottar kundens anmälan till det erbjudna arrangemanget.
 
Återbetalning av tillköp kan inte ske, och tillköpen kan heller inte bytas ut mot något annat efter att anmälan gjorts. Om ett tillköpt arrangemang måste ställas in eller annulleras av Akademisk Rejsebureau, får kunden full ersättning för det aktuella beloppet. Kunden har inte rätt till kompensation eller ersättning utöver priset för det inställda tillköpsarrangemanget. Avlysning eller annullering av ett tillköp utgör inte giltigt skäl för återbetalning av resan som helhet, och genomförandet eller leveransen av ett tillköp kan inte ställas som villkor för anmälan till resan.

Arrangörens ersättningsansvar    
Akademisk Rejsebureau agerar som agent för lokala hotell och agenter. Akademisk Rejsebureaus ansvar för brister samt person- och sakskador är begränsat till det ersättningsansvar som våra leverantörer har enligt internationella konventioner för flyg-, fartygs- och tågtrafik. Flygtrafik: Warszawakonventionen, fartygsresor: Atenkonventionen, tågresor: COTIF/CIF-konventionen. 

Akademisk Rejsebureau påtar sig inget ansvar för genomförandet av programpunkter som inte arrangeras och/eller köps direkt av Akademisk Rejsebureau. Om kunden t.ex. har köpt biljett till en teaterföreställning, ett museum eller ett arrangemang som Akademisk Rejsebureau inte direkt förmedlar tillträde till, kan kunden inte rikta krav mot resebyrån om gruppens program av någon orsak före avresan eller under resans gång ändras på sådant sätt att kunden omöjligen kan delta i det individuellt köpta arrangemanget. Om kunden på resmålet, utan Akademisk Rejsebureaus medverkan, köper en vara eller en tjänst av tredje part, har Akademisk Rejsebureau inget ansvar för detta. Detta oavsett om varan eller tjänsten t.ex. säljs på hotell eller fartyg där Akademisk Rejsebureau har inhyst sina gäster.

Resenärens ansvar    
Det är resenärens eget ansvar att infinna sig på flygplatsen på avresedagen vid den tidpunkt och på den plats som är angiven i informationsbrevet. En resedeltagare som inte kommer i tid på avresedagen och därmed inte hinner med den bokade avgången kan inte få pengarna tillbaka, eller någon annan kompensation, vare sig helt eller delvist. Resebyrån kommer, om resenären önskar det, att försöka hitta en annan avgång, så att resenären kan ansluta till gruppen vid senare tidpunkt. Resebyrån kan inte utlova någon speciell tidsram eller något speciellt pris i samband med detta.

Om resedeltagaren uteblir från en eller flera genomförda programpunkter under resan, utbetalas varken hel eller delvis kompensation för dessa programpunkter, oavsett skälet till frånvaron.  

Resor med Akademisk Rejsebureau lämpar sig i princip inte för personer som har mycket svårt att gå eller är beroende av assistans eller hjälpmedel, som exempelvis rullstol eller rollator. På alla våra resor krävs att deltagarna kan gå 2-3 km i vanligt tempo med korta stopp på vägen. På flera av de destinationer som Akademisk Rejsebureau arrangerar resor till, är förhållandena sådana att de inte lämpar sig för personer som har svårt att gå eller är handikappade. Om du har svårt att gå eller har andra problem som gör att du sannolikt inte kan delta i ett program på lika villkor med övriga resedeltagare, rekommenderar vi att du pratar med en av Akademisk Rejsebureaus medarbetare innan du gör en bindande anmälan. Vi avråder helt från anmälan om du är beroende av hjälpmedel som personlig assistent, rullstol, rollator och liknande. 

Akademisk Rejsebureau förbehåller sig rätten att avboka en deltagare utan att detta medför återbetalning eller kompensation om resebyrån gör den bedömningen att denne är i ett sådant tillstånd att det inte är försvarligt för honom/henne att följa med på resan. I sådana fall gäller samma villkor som vid avbokning p.g.a. sjukdom (se avsnitt om ”Avbokning”). 

Om vår reseledare eller annan personal på resan gör den bedömningen att en person inte är i tillräckligt gott fysiskt eller hälsomässigt skick för att genomföra en viss programpunkt, förbehåller vi oss rätten att – utan kompensation – avvisa resedeltagaren från denna del av programmet; detta med hänsyn tagen till personens allmänna hälsa och gruppen i övrigt.  

Reklamation    
Reklamation av brister hos resan ska riktas till resebyrån eller dess representant på plats, så snart bristen konstateras, så att Akademisk Rejsebureau eller resebyråns representant på destinationen (t.ex. reseledaren) omedelbart kan försöka åtgärda förhållandet i fråga. Krav vad gäller brister som inte kunnat åtgärdas på plats, ska vara resebyrån tillhanda inom rimlig tid efter resans avslutning. 
Brister klassificeras som: resebyråns uteblivna eller bristfälliga leverans av hela eller delar av de vid anmälan upplysta tjänsterna, såsom de specificeras i bokningsbekräftelsen och resebeskrivningen. 

Det ska särskilt betonas att kunden, såsom ovan beskrivet, är skyldig att inkomma med klagomål så snart en brist konstaterats. Om kunden inte framför sina klagomål på plats, kan dessa inte behandlas vid hemkomsten, jfr § 26, första stycket, i Lov om Pakkerejser [den danska lagen om paketresor].

Om resebyrån informerar om en ändring i resan före avresan, ska eventuell reklamation eller klagomål rörande detta lämnas till resebyrån före avresan och i rimlig tid efter att informationen skickats ut av resebyrån. Om kunden inte gör några invändningar inom rimlig tid, betraktas detta som ett accepterande av den anmälda ändringen. 

Om oenighet råder mellan resebyrån och resedeltagaren vad gäller brister hos resan, kan ärendet lämnas över till Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tel: +45 45 46 11 00. 

Prisändringar
Resebyrån kan sänka priset på resan (t.ex. genom försäljning av restplatser), utan att en kund som har köpt resan till högre pris kan kräva att få en plats på resan till det nedsatta priset. 

Behörig domstol    
Behörig domstol: Sø- og Handelsretten i Köpenhamn. Eventuell tvist, där Akademisk Rejsebureau är den ena parten, ska avgöras enligt dansk lag och vid dansk domstol eller skiljedomstol. 

Vaccination    
Var vänlig kontakta din egen läkare, Statens Seruminstitut eller Rigshospitalets Rejseservice för information om vaccinationer o.s.v. 

Nyhetsbrev    
Vid anmälan till en resa accepterar den/de resande att Akademisk Rejsebureau skickar elektroniska nyhetsbrev till de e-postadresser som angivits. Nyhetsbreven skickas ca var tredje vecka. Om man inte vill ha nyhetsbrev från Akademisk Rejsebureau, kan man avregistrera sig längst ned i det mottagna nyhetsbrevet. 

Uteblivande    
Passagerare som uteblir från avtalade avreseplatser och/eller tidpunkter eller inte kan ansluta till resan på grund av ogiltigt eller icke-existerande pass eller andra nödvändiga resehandlingar, kan inte få någon som helst ersättning för detta.